Link quản trị web : 

Tên miền/wp-admin

VIDEO CƠ BẢN THAY LOGO, THAY THÔNG TIN CƠ BẢN

Sửa logo, tiêu đề, bố cục web : Giao diện – tùy chỉnh – Header

Mục bài viết : bài viết

Mục sản phẩm : sản phẩm

Mục menu : giao diện – menu

 

Hình ảnh có liên quan

Mục Sản Phẩm : Vào admin – sản phẩm :

[​IMG]

Tạo menu ngang dọc cho website :

[​IMG]

 

Sửa hình ảnh bố cục trang chủ nâng cao : Sửa trang – UXBUIDER

[​IMG]

SỬA ẢNH BANNER, SẢN PHẨM TRANG CHỦ  : sửa trang – uxbuider – click mục cần sửa  : ( di chuột đến )

[​IMG]

PHÂN LOẠI SẢN PHẨM TRÌNH BÀY  :

 

[​IMG]

[​IMG]